Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-06-2023 | Article Rating | (0) reacties

IDEAS raamwerk voor online leren (ook relevant voor blended learning)

IDEAS raamwerk voor online leren (ook relevant voor blended learning)

Het IDEAS-raamwerk van Florence Martin en Albert Ritzhaupt had ik tot nu toe gemist. Dit raamwerk beschrijft beproefde werkwijzen voor, tijdens en na het verzorgen van een online leertraject. Het raamwerk beoogt docenten te helpen onderwijs en opleiden van hoge kwaliteit te verzorgen en de ervaring en resultaten van lerenden te verbeteren. Het model is ook relevant voor blended learning.

De richtlijnen zijn gebaseerd op ervaring en onderzoek. De uiteindelijk vierenveertig elementen van het raamwerk zijn verdeeld over zes dimensies, die elkaar beïnvloeden. Volgens de samenstellers zijn de elementen niet noodzakelijkerwijs allemaal nodig in elk leertraject. Leerdoelen en leeruitkomsten zijn volgens hen vooral van invloed op hoe docenten hun online onderwijs inrichten.

Inclusion houdt in dat docenten mogelijkheden creëren die ervoor te zorgen dat alle lerenden zich welkom en opgenomen voelen. Dit kan bereikt worden door diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) te bevorderen en lerenden de kans te geven hun behoeften en voorkeuren te delen. Docenten moeten hun aannames en verwachtingen over het gedrag en prestaties van lerenden onderzoeken en erop inzetten dat elke lerende deel kan nemen. Je moet rekening houden met bepaalde beperkingen, maar bijvoorbeeld ook met het gegeven dat niet elke lerende een hoogwaardige internetverbinding heeft.

Design focust op het opnemen van instructiemateriaal, activiteiten, bronnen en evaluaties die afgestemd zijn op leeruitkomsten. Het is belangrijk dat cursusinformatie georganiseerd en opgedeeld is in behapbare segmenten en dat lerenden gemakkelijk contact kunnen leggen met de docent. Het raamwerk legt de nadruk op het opnemen van leerinhoud en leeractiviteiten om de leerresultaten van het leertraject te helpen bereiken en op mogelijkheden om lerenden bij het leertraject te betrekken via interactie tussen lerenden en lerenden, tussen lerenden en docenten en tussen lerenden en inhoud.

Engagement vereist dat docenten de interactie tussen lerenden bevorderen en een betekenisvolle gemeenschap opbouwen. Door regelmatig aankondigingen te doen, feedback van hoge kwaliteit te geven en verschillende begeleidingsstrategieën te gebruiken, kunnen docenten de betrokkenheid van lerenden versterken, en bevorderen dat zij het leertraject met succes doorlopen. Bij volledig online leren adviseren de auteurs ook de combinatie van synchroon en asynchroon online leren.

Evaluation benadrukt het belang van het beoordelen van het online leertraject met behulp van verschillende strategieën en het identificeren van datgene wat beter kan. Dit kan worden bereikt door het verzamelen van feedback van lerenden, andere docenten en anderen gedurende het hele traject.

Assessment is gericht op het meten van de voortgang van lerenden. Je kijkt daarbij of leeruitkomsten worden behaald. Dit kan worden bereikt door een combinatie van traditionele (bijvoorbeeld toetsen) en authentieke assessmenttechnieken (zoals e-portfolio’s) te gebruiken. Volgens de samenstellers van het raamwerk laat onderzoek zien dat het ook belangrijk is dat assessments tijdens de looptijd van het traject plaatsvinden, zodat lerenden de kans krijgen om periodiek inzicht te krijgen in hun leervorderingen en feedback te geven op de assessments.

Support tijdens het hele onderwijs- en leerproces is essentieel voor zowel docenten als lerenden. Docenten moeten voldoende tijd krijgen om een effectief online leertraject voor te bereiden en te ontwikkelen. Zij moeten ook in staat zijn deel te nemen aan beschikbare manieren om zich verder te bekwamen. Ondersteuning door bijvoorbeeld onderwijsassistenten en mentoren, is ook zinvol. Ingebedde ondersteuning door bibliothecarissen is nuttig voor de online docent en lerenden.

Mijn commentaar

Het IDEAS-raamwerk is bedoeld om docenten te ondersteunen gedurende de hele levenscyclus van een online leertraject. Op onderdelen werkt het raamwerk niet uitgebreid uit hoe je bepaalde elementen moet vormgeven. Het is ook niet te vergelijken met ontwerpmodellen zoals het ABC-model.

Veel van de elementen uit het IDEAS-raamwerk, zijn mijns inziens ook relevant voor blended learning, al beschik je als docent bij blended learning over meer mogelijkheden om betrokkenheid te bevorderen en interacties te faciliteren.

Het IDEAS-raamwerk besteedt weinig aandacht aan hoe je bepaalde leertechnologieën of functionaliteiten binnen, bijvoorbeeld, een leermanagementsysteem, kunt gebruiken in combinatie met die elementen. Een belangrijke voorwaarde bij online leren is ook digitale geletterdheid bij docenten en lerenden en het voorbereiden van lerenden op het online leren (denk aan het bevorderen van zelfregulering). Daar zou voorafgaand aan het leertraject aandacht aan besteed moeten worden.

Met de opkomst van AI zou je ook kunnen kijken in hoeverre AI bepaalde elementen kan helpen vormgeven. Bij ‘engagement’ kunnen chatbots bijvoorbeeld  24/7 vragen van lerenden beantwoorden. Of denk aan het geven van feedback bij assessment.


Hoe waardeert u deze bijdrage?




Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.