Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 17-12-2001 | Article Rating | (0) reacties

Toename gebruik e-learning ten koste van traditionele leervormen

Het gebruik van E-learning als leervorm neemt in 2003 toe met maarliefst 18%, ten koste van de meer traditionele leervormen als klassikaal en individuele begeleiding en coaching. Deze groei moet echter gerelativeerd worden omdat het aantal cursisten dat met behulp van deze leervorm wordt opgeleid nog erg klein is. Slechts bij een klein aantal bedrijven zal E-learning ook echt de belangrijkste leervorm worden.

E-learning bij bedrijfsopleidingen zal pas werkelijke een vlucht nemen als het een toegevoegde waarde heeft als aanvulling op traditionele leervormen. De verwachting is dat dit bij een vijfde van het bedrijfsleven het geval zal zijn. Bij de grootste organisaties zal dat meer dan 30% zijn, concludeert Nidap uit haar onlangs uitgevoerde onderzoek naar de markt voor Bedrijfsopleidingen & Trainingen waarvan de resultaten inmiddels op de markt zijn verschenen.


Sinds drie jaar wordt in dit jaarlijks terugkerende onderzoek aandacht geschonken aan de ontwikkelingen op het gebied van E-learning. Nidap analyseert de door haar verzamelde gegevens op basis van het aantal medewerkers in een bedrijf en de branche waarin de organisatie werkzaam is. Dit jaar is een aparte analyse over E-learning opgenomen.De resultaten laten zien dat in grote organisaties, met meer dan 1000 medewerkers, veruit het meest gebruik gemaakt wordt van E-learning. Er is sprake van een min of meer positieve samenhang tussen de omvang van de organisatie en het gebruik van E-learning. In de organisaties met de hoogste aantallen werknemers groeit het gebruik van E-learning ook het hardst tussen 2002 en 2003. Deze groep experimenteert ook het meest met de nieuwe leervorm.

Het zijn met name de branches financiële dienstverlening en transport waarin veel gebruik gemaakt wordt van E-learning, maar de koploper in het volgen van bedrijfsopleidingen met behulp van E-learning is, zoals te verwachten, de ICT-sector.

Toekomst E-learning
Het gebruik van Computer Based Training als leervorm groeit volgens Nidap nauwelijks meer. Het is goed mogelijk dat E-learning in de toekomst de cursisten die nu vallen onder CBT zal overnemen. Dat zou betekenen dat E-learning, zonder verdere groei, na klassikaal en individuele begeleiding de derde belangrijkste leervorm wordt met circa 10% van het aantal cursisten. Deze markt kan in 2004-2005 zelfs verder uitgroeien naar 20-25% van het totale aantal cursisten, wat op een totale markt van circa 5 miljard substantieel is.

In grote organisaties, met meer dan 1000 medewerkers, meet Nidap het hoogste percentage cursisten dat bedrijfsopleidingen volgt via E-learning. Tevens zijn het vooral de transportsector en de financiële dienstverlening met hoge aandelen cursisten dat bedrijfsopleidingen volgt via E-learning.

Vaktechnische en kennisgerichte opleidingen
Ook onderzocht Nidap welke typen opleidingen geschikt gevonden worden voor het leren met behulp van E-learning. Naast de voor de hand liggende IT-opleidingen, vindt maarliefst 72% van de respondenten kennisgerichte opleidingen geschikt voor E-learning. Vervolgens noemt 42% vaktechnische opleidingen als geschikt voor leren met behulp van E-learning. Wat dat betreft voorziet Nidap een groeimarkt als het gaat om interne, kennisgerichte opleidingen.

Vaktechnische kennisopleidingen worden met name in de financiële dienstverlening en in de ICT-branche geschikt bevonden voor het leren via E-learning, terwijl IT-opleidingen juist het meest geschikt bevonden worden voor E-learning in de bouw, industrie/productie en in de zorg. Wat vaardigheidstrainingen betreft, geldt ook dat deze vooral door respondenten uit de bouw en de zorgsector geschikt worden geacht voor E-learning.

Budgetten voor E-learning
Gemiddeld wordt 12% van het budget in 2002 uitgegeven aan E-learning. De sectoren ICT & communicatie en de overheid geven verhoudingsgewijs het meest uit aan deze leervorm, terwijl de zorgsector hier verbazingwekkend ver achterblijft.

Voor 2002 verwacht Nidap dat 14% van de externe opleidingen zal worden uitgevoerd met behulp van E-learning. Over het algemeen wordt in de meeste bedrijven echter vooralsnog niets aan E-learning gedaan <44%>. Ruim een derde van de bedrijven bevindt zich in de oriëntatiefase, oftewel is informatie aan het inwinnen over leren met behulp van E-learning. Acht procent van alle bedrijven maakt daadwerkelijk gebruik van E-learning, als aanvulling op traditionele leervormen. Het Nidap onderzoek wijst uit dat grotere bedrijven positiever staan tegenover E-learning en zich er duidelijk meer mee bezig houden dan kleinere. In de transport- en in de ICT & communicatiesector, waar men zich het meest met E-learning bezig houdt, is men over het algemeen het verst gevorderd in het gebruik van E-learning bij bedrijfsopleidingen. In de bouw wordt momenteel het minst aan E-learning gedaan concludeert Nidap.

Toekomstplannen
Ook de toekomstplannen van de bedrijven komen in het onderzoek aan bod: voor 2003 voorspellen de ICT & communicatiesector en ook de financiële dienstverlening zich al in een ver gevorderd stadium te zullen bevinden qua E-learning. Er wordt over het algemeen een grote toename van het gebruik van E-learning verwacht; het percentage bedrijven dat niets aan E-learning zal doen neemt af met maarliefst 20%.

In de financiële dienstverlening is het aantal E-learning cursisten procentueel het hoogst <12%>. Procentueel laag is het aantal cursisten in de industrie en de bouw. Er is toch een duidelijk verschil tussen kennisgerichte en praktijkgerichte organisaties.

E-learning bij interne bedrijfsopleidingen
Voor 2002 wordt verwacht dat 15% van de interne bedrijfsopleidingen zal worden uitgevoerd met behulp van E-learning. Hier blijkt in de transport zeer veel gebruik gemaakt te worden van E-learning. In de bouw, energie, zorg en handel & horeca is het gebruik van E-learning bij interne opleidingen in 2002 juist zeer laag. We zien dat van de interne opleidingen de IT-opleidingen en kennisgerichte opleidingen het meest geschikt worden bevonden voor het leren met behulp van E-learning.

Bij interne opleidingen die gevolgd worden met behulp van E-learning zijn het voornamelijk uitvoerenden <50%>, gevolgd door operationeel management <27%> die daaraan deelnemen. Dit beeld geldt ongeacht de grootte van de organisatie. In de industrie is het operationeel management duidelijk een doelgroep van dit soort opleidingen. Binnen de overheidssector behoort het middle management meer tot deelnemende groep. Gemiddeld wordt 3 tot 4 procent van de cursisten voor interne opleidingen geschoold met behulp van E-learning.

Van de opleidingsinvesteringen zal in 2002 gemiddeld 17% worden uitgegeven aan interne opleidingen met behulp van E-learning. Uit het Nidap-rapport blijkt dat deze groep minder ambitieus is: in 2003 verwacht circa 35% nog niets met E-learning te doen. Ongeveer 20% verwacht dat deze leervorm een aanvulling zal zijn op de vertrouwde leervormen. De verdere ontwikkeling van E-learning zal in 2003 het meest ver zijn in de financiële dienstverlening, en mogelijk ook in de zakelijke dienstverlening. In 2003 zullen er veel tests worden uitgevoerd binnen de zorg.

Meer informatie
Nidap doet al sinds tien jaar onderzoek naar de markt voor Bedrijfsopleidingen & Trainingen en IT-opleidingen. Het bureau wordt ingeschakeld door uitgevers, instituten, managementopleiders, hogescholen en universiteiten. Nidap is marktleider als het gaat om haar kennis van de opleidingsmarkt en ervaring met het ontwikkelen van marketing- en businessplannen voor opleidingsinstituten en educatieve kennisorganisaties. Momenteel zijn wij, onder andere, bezig met het IT-Opleidingenonderzoek 2002.

Voor het Bedrijfsopleidingen & Trainingsonderzoek 2001/2002 heeft Nidap 700 opleidingsverantwoordelijken uit het bedrijfsleven, overheid en non-profit ondervraagd over het opleidingenbeleid. Voor meer informatie, of indien u het onderzoeksrapport wilt bestellen, kunt u terecht op www.nidap.com of mailen naar: info@nidap.com.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van de Redactie 16-12-2022

e-Learning na de pandemie

Hoe zal e-learning zich ontwikkelen, nu de Corona-pandemie geleidelijk afneemt.