Columns

Een overzicht van columns geschreven door de redactie en medewerkers van aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Harm Weistra (hoofdredacteur) | 06-09-2013 | Article Rating | (16) reacties

Flipped Classroom of Flipped Learning?

Flipped Classroom of Flipped Learning?

In mijn vorige column schreef ik over de flipped classroom. Een fenomeen dat vooralsnog hoog scoort op de jaarlijkse lijst met hypes. Met Wikipedia als autoriteit, definieerde ik de flipped classroom als leren waarbij “students watch lectures online and work on problem sets with other students in class”.

 

Bij nader inzien is dat nogal een beperkte en een ‘middelen-gedreven’ definitie. Terwijl ik in mijn vorige column nog zo waarschuwde voor het verwarren van middel en doel. Je kunt stellen dat de definitie van Wikipedia bij uitstek een voorbeeld is van het promoveren van een middel tot doel. Het verplaatsen van hoorcolleges naar het internet wordt door Wikipedia niet gezien één van, maar blijkbaar als de enige mogelijkheden voor het ‘omdraaien van leerinterventies’. Zo ongeveer als het omschrijven van de term ‘opleiden’ als: docent die een klas met lerenden probeert iets bij te brengen. In plaats van een definitie als: “onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen”. Een definitie die overigens ook van Wikipedia komt. Ze kunnen het wel. Of moet je bij Wikipedia spreken van: we kunnen het wel.


Enfin, ik dwaal af. Als de huidige definitie van flipped classroom te beperkt is, wat zou het dan wel moeten zijn? Een interessante voorzet kwam ik tegen bij Jonathan Bergmann op de Australische site Open Colleges. Bergmann stelt allereerst dat we niet moeten spreken van flipped classroom, maar van flipped learning. Goed punt. Daarmee wordt het middel er uitgehaald. Als definitie stelt Bergmann voor: ‘Flipped Learning occurs when we move direct instruction from the group learning space into the individual learning space.’

 

Wat meteen opvalt is dat Bergmann’s definitie niet uitgaat van het hoe, maar van het wat. Het gaat niet (alleen) over het online plaatsen van hoorcolleges (het hoe), maar over het verschuiven en daarmee het verplaatsen van (een deel van) de verantwoordelijkheid van het krijgen van instructie.

 

Ik houd mijn mening voor een betere, maar vooralsnog ben ik wel gecharmeerd van de omschrijving van Bergmann. Die is minder praktisch dan wat Wikipedia ons biedt. Dat is lastig voor wie modern wil doen en niet te veel wil nadenken. Met deze slotconclusie ben ik gelukkig weer helemaal terug bij het stokpaardje dat ik in mijn vorige column bereed: denk na. Of: bezint eer gij begint. Van columnisten wordt wel beweerd dat zij elke keer hetzelfde (moralistische) verhaal schrijven. Steeds in een andere verpakking of aangevlogen vanuit een andere richting. Het lijkt er op dat het mij weer is gelukt.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

whylkema
Van whylkema | 07-09-2013
Met betrekking tot de vraag Flipped Classroom of Flipped Learning kies ik voor flipped classroom. Volgens Simons is de beste opvatting over leren dat leren een combinatie is van de drie opvattingen: leren is het verwerven van kennis en vaardigheden (en houdingen), deze integreren in het geheugen en op basis hiervan gebruiken van kennis, houdingen en vaardigheden in toepassingssituaties.

Het leren wordt niet geflipped, maar dit leerproces wordt gerealiseerd door de volgorde van de leeeractiviteiten aan te passen.
Harm Weistra
Van Harm Weistra | 07-09-2013
Dank je Willem. Volgens mij verschillen we niet van mening. Hooguit wordt het een semantische discussie. Want 'classroom' betekent letterlijk 'leslokaal'. In een flipped leslokaal lijkt het mij lastig om leerprocessen te realiseren :-) Learning vat ik op als 'a goal-directed act' (Wikipedia); als 'onderwijs, het leren' (Van Dale Handwoordenboek). En zowel 'goal-directed act' als 'onderwijs, het leren' betreft het leerproces. Volgens mij bedoelen we hetzelfde.
Harm
henny van doorn
Van henny van doorn | 02-10-2013
Het gaat niet om de verplaatsing van de instructie, het gaat om het kunnen begeleiden van het leerproces bij flip the classroom. De onderwijsgevende krijgt hier meer tijd om leerlingen van dienst te zijn bij het leren, dat is volgens mij de essentie
Harm Weistra
Van Harm Weistra | 02-10-2013
Dank je Henny. Het krijgen van "meer tijd om de leerlingen van dienst te zijn bij het leren" moet ergens vandaan komen. Toch? En die tijd komt volgens mij door "het verplaatsen van (een deel van) de verantwoordelijkheid van het krijgen van instructie", zoals ik in mijn column schrijf. Die verantwoordelijkheid wordt verplaatst van de docent naar de lerende, waardoor de docent meer tijd krijgt voor begeleiding.
Een voor de hand liggende manier om die verantwoordelijkheid te verschuiven, is het aanbieden van lesstof via het internet, bijvoorbeeld de lesstof die daarvoor in collegevorm werd gegeven. Maar het is slechts een van de mogelijke manieren. Wat jij aangeeft (meer tijd) is de aanleiding, is het motief; wat ik beschrijf (verplaatsen verantwoordelijkheid) is de aanpak, de 'oplossing'.
In mijn column heb ik willen aangeven dat het aanbieden van colleges via het internet, voorafgaande aan de intensievere begeleiding bij het leren, slechts een van de manieren is waarop het leren kan worden geflipt. Die opmerking maakte ik, omdat nogal wat columnisten er van lijken uit te gaan dat het de enige manier van flippen is.
Harm
henny van doorn
Van henny van doorn | 02-10-2013
Beste Harm, het heeft m.i. niets met verschuiven van verantwoordelijkheid te maken. De docent blijft verantwoordelijk voor het gehele proces. Bij flipped maakt hij specifieke instructievideo's, daar is hij zelf verantwoordelijk voor. Vervolgens heeft hij tijd in de klas vrijgespeeld voor de leerlingen, die thuis de instructies moeten hebben bekeken. Tijdens het werken in de klas, is de docent begeleider van het leerproces.
Harm Weistra (hoofdredacteur)
Van Harm Weistra (hoofdredacteur) | 02-10-2013
Dag Henny. We zouden een discussie kunnen beginnen over de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Jij lijkt te suggereren dat de docent 100% verantwoordelijk is. Daarover kun je van mening verschillen. Ook de lerende heeft volgens mij een verantwoordelijkheid, die wat mij betreft toeneemt naarmate iemand verder in zijn/haar leven is. Dat geldt zeker als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het proces.
Maar die discussie is niet nodig. Ik heb het namelijk over "het verplaatsen van (een deel van) de verantwoordelijkheid van het krijgen van instructie". De crux zit in het woord 'krijgen'. Kijk ik naar de vorm van flipped classroom die het meest wordt beschreven, dan gaat het over het vervangen van hoorcolleges door via het internet te bekijken instructievideo's (vaak opgenomen en in stukken geknipte hoorcolleges). Bij traditionele hoorcolleges heeft de lerende maar 2 opties: wel of niet 'krijgen' van college. Valt de keuze op wel krijgen, dan is er verder niets te kiezen. Inhoud, tijd en plaats liggen vast. Met het verplaatsen van de colleges naar het internet ligt die verantwoordelijk bij de lerende: welke module hij/zij wil zien, wanneer en waar. Het is mijn interpretatie van Bergmann's definitie : ‘Flipped Learning occurs when we move direct instruction from the group learning space into the individual learning space.’
O ja, veiligheidshalve had ik in mijn omschrijving de mogelijkheid ingesloten dat het gaat om 'een deel van' de verantwoordelijkheid. Vanuit de gedachte dat beide partijen (lerende en docerende) altijd een eigen verantwoordelijkheid hebben en houden in het leerproces. Ook bij flipped learning.
Harm
Henny van Doorn
Van Henny van Doorn | 03-10-2013
Harm, we zijn het duidelijk niet eens met elkaar. Als je de docent beluisterd die het flipped onderwijs heeft uitgevonden dan hoor je dat het gaat om een didactische aanpak, om het begeleiden van het leerproces. De oorsprong is dan ook gelegen in het voortgezet onderwijs, niet een schooltype dat met hoorcolleges werkt. Zie verder de bestaande literatuur over flipped education. Groet.
Harm Weistra
Van Harm Weistra | 03-10-2013
Inderdaad Henny. Het lijkt er op dat wij op een aantal aspecten anders tegen de zaak aankijken. Ik sluit ook niet uit dat we enigszins langs elkaar heen praten. Misschien dat onderstaande beschouwing helpt.
Om te beginnen, of je kunt spreken van een 'docent die het flipped onderwijs heeft uitgevonden', weet ik niet. Als je überhaupt bij zoiets al kunt spreken van 'uitvinden'. Soms hangt het in de lucht en ontstaan er op verschillende plekken soortgelijke initiatieven. Vaak begint het ook met een specifieke toepassing. Je kunt dan mijns inziens niet zeggen dat de eerste toevallige toepassing de enige juiste manier is, of dat de ideeen van de pioniers heilig zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de term blended learning. Pak ik er de definitie bij van Brandon Hall - een definitie uit het begin van deze eeuw - dan lees ik: 'self-paced online learning modules' gevolgd door 'classroom training'. Dat was inderdaad redelijk gangbaar. Blijkbaar had de 'uitvinder' het zo bedacht. Maar dat betekent toch niet dat we het daarbij moeten laten of dat andere 'blends' niet zo genoemd mogen worden.
Terzijde: opvallend om te zien dat veel van wat nu flipped classroom wordt genoemd, nog verdacht veel lijkt op die definitie van ruim 10 jaar geleden. Maar zoals ik in mijn vorige column al schreef, flipped learning/classroom is niets anders dan een van de vormen van blended learning. Hoewel je vragen kunt stellen bij de mate van 'blend'; lees mijn column uit 2004.
Terug naar de kern van de zaak. Ik blijf het mooie van Bergmann's omschrijving vinden dat hij afstand neemt van de waan van de dag, dat hij verder kijkt dan de eerste vorm of vormen van flipped classroom en vanaf een zekere distantie probeert te duiden waar het volgens hem in essentie om gaat: wat hebben de verschillende loten aan de boom gemeenschappelijk; wat is de grootst gemene deler. Bergmann komt uit op: ‘Flipped Learning occurs when we move direct instruction from the group learning space into the individual learning space.’ Of dat het laatste woord is? Vast niet. Zie ook onze discussie. Maar het opent wel een gedachtewisseling over wat flipped classroom in essentie is; niet hoe flipped classroom toevallig is begonnen; niet hoe flipped classroom wordt vormgegeven; maar wat het leidende didactische principe is. Daar zou de discussie mijns inziens over moeten gaan. Dat is de basis voor nieuwe, creatieve uitingen van een fenomeen dat (hopelijk) nog maar in de kinderschoenen staat.
henny van doorn
Van henny van doorn | 03-10-2013
Beste Harm dank voor je uitgebreide antwoord. Om je gedachte toch nog wat aan te scherpen verwijs ik je naar bijgaande website waarin je direct na de definitie ziet wat de bedoeling (het leidend pricipe) is van flipped education, nl. stimuleren van bepaalde leerprocessen in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Het heeft dus niets te maken met verschuiving van verantwoordelijkheden. zie http://flippedlearning.org/site/default.aspx?PageID=1

Harm Weistra
Van Harm Weistra | 04-10-2013
Henny. Dank je voor link naar de site over Flipped Learning. Met terugwerkende kracht verbaast mij de discussie die wij hebben gevoerd. Als omschrijving voor Flipped Learning stelt de door jou geadviseerde site voor: "Flipped Learning occurs when direct instruction is moved from the group teaching space to the individual learning environment." Die definitie komt wel heel dicht bij de omschrijving van Bergmann, geciteerd in mijn column: ‘Flipped Learning occurs when we move direct instruction from the group learning space into the individual learning space.’ Sterker nog, de beide omschrijvingen zijn nagenoeg gelijk. Niet vreemd, want Bergmann is een van de Board Members van de site waarnaar jij verwijst. Wat tot de conclusie leidt dat ons beider idee over Flipped Learning terugvoert naar dezelfde bron.
Wellicht zaten we toch langs elkaar heen te praten, zoals ik eerder in onze discussie veronderstelde. Of het verschil van mening komt voort uit een andere interpretatie van het Engels. Om te onderzoeken waarop ons verschil van mening zou kunnen berusten, ontkom ik niet aan een tekstanalyse. De site waarnaar jij verwijst, geeft als uitleg: "Class time is then used for higher order, active problem solving by students and one-to-one or small group interactions with the teacher." Ik vermoed dat het woordje then wel eens cruciaal zou kunnen zijn. Als vertaling voor ‘then’ kies ik: vervolgens, daarna, daarop, met als Engelstalige synoniemen afterwards, thereafter, subsequently (Google Translate).
Op basis van die vertaling, kan ik niet anders concluderen dan dat de tijd die een docent krijgt voor het 'one-to-one' begeleiden en voor 'small group interactions' ontstaat omdat het krijgen van instructie, omdat het krijgen van uitleg over (nieuwe) stof is verschoven naar de individuele lerende (moved to the individual learning space). Het zou kunnen zijn dat jij er vanuit gaat dat het bij Flipped Learning alleen gaat om een andere invulling van de tijd die docent de docent met de leerlingen/studenten doorbrengt. Ik ga er vanuit dat de andere invulling van de tijd van de docent ontstaat omdat de verantwoordelijkheid voor het krijgen van instructie, naar de lerende is verschoven. In het hoger onderwijs wordt dat bijvoorbeeld ingevuld door het verplaatsen van de stof voor hoorcolleges naar het internet. In het primair en secundair onderwijs zullen ongetwijfeld andere vormen van self-paced learning worden gebruikt. Maar in essentie komt het op hetzelfde neer en blijf ik - vooralsnog - bij de constatering in mijn column dat het bij Flipped Learning in de kern gaat om "het verplaatsen van (een deel van) de verantwoordelijkheid van het krijgen van instructie".
Harm
whylkema
Van whylkema | 04-10-2013
Als ik de gehele discussie nog eens beschouw, dan lijkt me dat Henny's punt overeind blijft. Natuurlijk heeft de leerling een eigen verantwoordelijkheid, maar de beoordelaar van het leerproces, d.w.z. de docent heeft de eindverantwoordelijkheid. Dat is zijn pedagogische functie. Ik ben het dan ook eens met Henny dat het gaat om een didactische aanpak, om het begeleiden van het leerproces.
henny van doorn
Van henny van doorn | 04-10-2013
Ik ben blij met de reactie van Whylkema, ik begon al een beetje te twijfelen aan mijn redeneervermogen. Zoals Harm zelf al citeert gaat het als docent om het leerproces te begeleiden en het is daarom dat hij de instructie via de videoles geeft zodat hij tijd krijgt om het verwerkingsproces van de leerling in de klas te volgen en te begeleiden. De docent verschuift dus in het geheel niet de verantwoordelijkheid naar de leerling. Dat is niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is: de leerprocessen van de leerling te verbeteren. Einde discussie!
Harm Weistra
Van Harm Weistra | 04-10-2013
Dag Willem. Dank voor je bijdrage. Je hebt bij Henny de twijfel de twijfel over zijn redeneervermogen weggenomen. Wellicht kun je die twijfel bij mij ook wegnemen. Kun je aangeven waar in mijn column of in een van mijn reacties op Henny, ik heb aangegeven dat Flipped Learning of Flipped Classroom zou gaan om het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor het leerproces?
Harm

whylkema
Van whylkema | 04-10-2013
Harm, Ik neem aan dat je in je laatste reactie niet bedoeld te zeggen dat je twijfelt aan het redeneervermogen van Henny. Daar is niks mis mee. In antwoord op jouw vraag wil ik niet in hermeneutiek vervallen, ik neem aan dat jouw column en reacties daar niet voor bedoeld zijn.

Je stelt echter een aantal zaken die tot mijn conclusie hebben geleid, zoals "bij traditionele hoorcolleges heeft de lerende maar 2 opties: wel of niet 'krijgen' van college. Valt de keuze op wel krijgen, dan is er verder niets te kiezen. Inhoud, tijd en plaats liggen vast. Met het verplaatsen van de colleges naar het internet ligt die verantwoordelijk bij de lerende: welke module hij/zij wil zien, wanneer en waar. Het is mijn interpretatie van Bergmann's definitie : ‘Flipped Learning occurs when we move direct instruction from the group learning space into the individual learning space.’

Ook stel je "Ik ga er vanuit dat de andere invulling van de tijd van de docent ontstaat omdat de verantwoordelijkheid voor het krijgen van instructie, naar de lerende is verschoven".

Als laatste wil ik noemen: "Maar in essentie komt het op hetzelfde neer en blijf ik - vooralsnog - bij de constatering in mijn column dat het bij Flipped Learning in de kern gaat om "het verplaatsen van (een deel van) de verantwoordelijkheid van het krijgen van instructie".

Het lijkt mij zinvol dat een leerling/student deelneemt aan instructie. De instructie moet het leerproces faciliteren. Het is daarvoor ontworpen. Een bekend voorbeeld zijn de hoor- en werkcolleges op de universiteit. Natuurlijk kan een student beslissen niet aanwezig te zijn, maar het is niet voor niks dat in het afrondende tentamen vragen over de behandelde leerstof van het hoor- en werkcollege worden gesteld. Het halen van een onvoldoende is dan te beschouwen als een "lesson learned". Dat doe je niet weer.

Ik heb geen kritiek op jouw column en commentaar, die vind ik heel interessant, maar je hoeft het niet altijd met alles eens te zijn. Vandaar mijn commentaar.

Ik ben weer benieuwd naar je volgende column.

Harm Weistra
Van Harm Weistra | 07-10-2013
Dag Willem. Ik twijfel niet over het redeneervermogen van Henny. Als dat het geval zou zijn, had het niet zoveel zin om een gedachtewisseling aan te gaan.
Met Henny ben ik het eens dat er een tijdsaspect zit aan Flipped Learning. Die tijd moet overigens wel ergens vandaan komen.
Met Henny ben ik het eens dat - als je het goed doet - het een 'didactische aanpak' is; dat je het doet vanuit een visie op leren.
Ik was daar graag een verdere gedachtewisseling over aangegaan; had die aspecten graag verder uitgediept.
Het is jammer dat de pijn blijkbaar is blijven zitten in het door mij gebruikte woord 'verantwoordelijkheid'. Een gedachtewisseling over wie binnen het onderwijsleerproces waarvoor verantwoordelijk is en in welke mate, lijkt mij ook een interessant en relevant. Dat lukte niet, omdat ik niet heb kunnen duidelijk maken wat ik er mee bedoel. Wat ik zeker niet heb bedoeld en volgens mij ook nooit heb geschreven, is dat de eindverantwoordelijkheid naar de lerende gaat. Dat misverstand heb ik niet kunnen wegnemen. Jammer genoeg kwam het daardoor niet tot een inhoudelijke gedachtewisseling.
Na het schrijven van twee columns over Flipped Learning, had ik het idee om dit onderwerp voorlopig even te laten rusten.
De hier gevoerde discussie inspireert mij om een derde column te schrijven. En een column over verantwoordelijkheden is misschien ook geen slecht idee, gezien de reactie die dat woord heeft opgeroepen.
Inspiratie voor 2 nieuwe columns is winst. Ik hoop dat ik er de komende week de tijd voor heb.
Daarnaast, het schrijven van een column is niet mijn alleenrecht. Ik nodig de professionals in het veld graag uit om hun visie en/of ideeën met de lezers te delen. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de redactie het laatste woord heeft over wat er wordt gepubliceerd.
Dank.
Harm
Learnworks.com
Van Learnworks.com | 23-12-2013
Flipped learning is wel de mooiste manier, maar de moeilijkheid zal liggen in de voorbereiding. Veel docenten zijn erg druk, en de voorbereiding zal er bij inschieten.
Toch is het het wel waard, zeker als je de voorbereiding kan herbruiken in een later jaar.
Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

Meest gelezen columns

15-04

Gepersonaliseerd leren heilige graa...

Door: Wilfred Rubens (redactie)
25-10

Kanttekeningen bij het monitoren va...

Door: Wilfred Rubens (redactie)
07-01

Opkomst Microlearning in business

Door: Let’s Learn!