Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-09-2023 | Article Rating | (0) reacties

Achtentwintigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

ChatGPT en aanverwante technologieën houden me nog steeds van de straat, en dat terwijl ik de meeste tijd per week toch echt bezig ben met andere (omvangrijke) projecten op het gebied van technology enhanced learning (waarbij ik met name ChatGPT wel gebruik als assistent). Ik verwacht overigens dat generatieve AI in toenemende mate geïntegreerd zal worden binnen traditionele leertechnologie. Je ziet daar al de voortekenen van, en dat blijkt ook uit de eerste samenvatting. Deze bijdrage bevat daarnaast negen andere samenvattingen en 85 links, die ik vanwege tijdgebrek of omdat ze Nederlandstalig zijn niet samenvat (zelfs niet met behulp van ChatGPT).

assistive computingInstructure announces AI tutoring partnership with Khan Academy

Ontwikkelaars van leertechnologie die op korte termijn niet aan de slag gaan met generatieve AI zullen op middellange termijn een veel minder krachtige marktpositie hebben. Deze voorspelling doe ik de laatste maanden tijdens allerlei presentaties die ik verzorg. Deze bijdrage laat zien dat Instructure, ontwikkelaar van het leermanagementsysteem Canvas, in elk geval wel kijkt naar het inbedden van generatieve AI in het eigen LMS. Zij gaan samenwerken met de Khan Academy om ‘Khanmigo’, de online tutor van de Khan Academy die gebaseerd is op ChatGPT, binnen Canvas te gebruiken. Khanmigo wordt gebruikt voor het begeleiden van lerenden bij het schrijven, maar uiteindelijk ook voor het bevorderen van het stellen van vragen en het ondersteunen van docenten bij beoordeling en lesplanning. Khanmigo wordt geïntegreerd in Canvas en het komende jaar getest bij geselecteerde onderwijsinstellingen.

Laat ChatGPT de eindredactie van jouw tekst doen (en de verbeteringen aangeven)

Je kunt ChatGPT gebruiken om jouw teksten te verbeteren. Op LinkedIn zag ik de tip dat je ChatGPT daarbij ook kunt vragen om verbeteringen vetgedrukt te maken (Maak de woorden die je aanpast dikgedrukt zodat ik kan zien wat ik fout deed). Je kunt dan zien wat de verbeteringen zijn en daarvan leren. Een handige tip, vind ik. Lerenden kunnen ChatGPT op deze manier ook toepassen om hun taalvaardigheid te verbeteren. Uiteraard is dit geen garantie dat je ervan leert. Je kunt de wijzigingen namelijk ook blind overnemen. Dat kan trouwens ook binnen een tekstverwerker als gebruikers wijzigingen van een redacteur of docent ‘blind’ accepteren.

OpenAI disputes authors’ claims that every ChatGPT response is a derivative work

Ik heb al eerder geschreven over rechtszaken waarmee klagers bezwaar aantekenen tegen het zonder toestemming vergaren en gebruiken van teksten. OpenAI bestrijdt nu dat ChatGPT afgeleid werk maakt. OpenAI stelt dat schrijvers het bereik van het auteursrecht verkeerd begrijpen, waarbij ze geen rekening houden met uitzonderingen zoals ‘fair use’. OpenAI stelt dat, zelfs als de boeken van de auteurs een klein deel uitmaakten van ChatGPT’s dataset, het gebruik ervan voor innovatieve doeleinden het auteursrecht niet schendt. OpenAI benadrukt dat hun doel was om taalmodellen te leren en niet om direct te profiteren van auteursrechtelijk beschermde materialen. De onderneming betwistte ook beschuldigingen over het schenden van de Digital Millennium Copyright Act en andere Californische wetten. Als de rechter hierin mee gaat, dan zal alleen de directe schending van het auteursrecht overblijven om te worden beoordeeld. Zie ook: OpenAI vindt copyright claims onhoudbaar.

Harnessing the Power of AI in the Workplace

Volgens Philippa Hardman moeten we generatieve AI niet voornamelijk gebruiken als interne zoekmachines, maar om de expertise van medewerkers te versterken, en organisatorische processen en de resultaten van de organisatie te verbeteren. Hardman gebruikt analogieën van de ervaren chefkok en de getrainde muzikant waarmee zij illustreert dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit (heel veel data). Hardman adviseert leidinggevenden om niet zomaar data in AI-systemen te dumpen, maar om te focussen op het opschalen van effectieve methoden en praktijken. Ze geeft voorbeelden van hoe AI kan helpen in verschillende sectoren van een organisatie, zoals L&D en sales. AI kan bijvoorbeeld helpen data over leertrajecten en prestaties te analyseren om te bepalen welke ‘learning designs’ het meest effectief zijn. De kernboodschap is dat AI, mits juist ingezet, kan leiden tot innovatie en efficiëntie binnen organisaties.

AI en Onderwijsongelijkheid

Hoogleraar Orhan Agirdag schrijft dat het belangrijk is om de invloed van toepassingen als ChatGPT op fundamentele vaardigheden te onderzoeken. Het gebruik van ChatGPT kan leiden tot minder oefening in schrijven, informatie verzamelen en problemen oplossen. ChatGPT biedt echter ook kansen voor kansengelijkheid, vooral door het geven van kwalitatieve feedback en het benutten van meertalige capaciteiten. Agirdag waarschuwt echter voor de potentiële ‘AI-kloof’ in het onderwijs, waarbij alleen de welgestelden toegang hebben tot de beste AI-hulpmiddelen. Hij benadrukt dat onderwijscurricula en docenten zich moeten aanpassen, met focus op AI-geletterdheid en het ethisch gebruik van AI, en roept op tot een egalitaire benadering van de integratie van AI in het onderwijs.

Embracing weirdness: What it means to use AI as a (writing) tool

We moeten volgens Ethan Mollick beseffen dat begrip van de eigenaardigheid van Large Language Models (LLMs) cruciaal is om hun potentieel volledig te benutten. AI wijkt af van hoe traditionele software zich gedraagt. Daardoor beschouwt menigeen dat AI een ‘raar’ fenomeen zien. Mollick stelt dat, in plaats van AI te gebruiken voor traditionele doeleinden zoals het vervangen van een zoekmachine of grammatica-checkers, we de unieke capaciteiten van AI moeten omarmen. Hij illustreert dit met voorbeelden, zoals het gebruik van AI om variaties op paragrafen te genereren of het simuleren van lezersreacties. Volgens Mollick moeten we vooral nieuwe mogelijkheden ontdekken -innovatie of transformatie- en niet bestaande tools vervangen (substitutie). Hij adviseert experimenten met AI, waarbij rekening wordt gehouden met ethische overwegingen en technische beperkingen.

How can educators respond to students presenting AI-generated content as their own?

OpenAI besteedt in hun gids voor docenten ook aandacht aan mogelijk misbruik van ChatGPT door lerenden. Het bedrijf stelt dat tools die beweren AI-gegenereerde content te detecteren, vaak tekortschieten. Ze ontdekten zelfs dat sommige detectoren menselijke teksten als AI-gegenereerd labelden. OpenAI adviseert een aanpak waarbij lerenden zichtbaar maken hoe zij met ChatGPT interacteren, zodat docenten het denkproces kunnen beoordelen. Ook stelt men dat lerenden kunnen aantonen dat ze kunnen omgaan met AI en dat ze de tekortkomingen van AI-systemen begrijpen. Docenten zouden de kwaliteit van de gestelde vragen kunnen beoordelen, de relevantie van de verkregen informatie checken, inclusief hoe goed de lerende snapt hoe mogelijke vooroordelen in die informatie gecontroleerd moet worden. Opvallend dat men geen handreikingen doet voor alternatieve opdrachten. Het is niet te hopen dat OpenAI kritisch denken en digitale geletterdheid als belangrijker beschouwt dan vakinhoud.

Rethinking workplace learning in an AI-Driven World with Lars Hyland and Matt Linaker

Deze aflevering van de Learning While Working podcast gaat over het heroverwegen van leren op de werkplek in een ‘AI-gestuurde wereld’. Het gesprek onderstreept het belang van een verschuiving van contentgestuurde strategieën naar meer contextgebaseerde en collaboratieve leeromgevingen. Volgens de makers van deze aflevering zijn de belangrijkste conclusies:

 • AI-tools zijn volop in de belangstelling komen te staan. Het heeft invloed op de creatieve kunsten en we kunnen zien hoe het heeft geholpen om de manier waarop we werken te verbeteren. Er is potentieel voor overheden en organisaties om hun eigen grote leermodellen en AI te hebben om het leren tijdens het werk te verbeteren.
 • Modellen op de werkplek, waarin content centraal staan, hebben een kloof veroorzaakt tussen bedrijfsdoelen en trainingsresultaten. Nieuwe technologieën kunnen helpen om mensen op het juiste moment met de juiste mensen in contact te brengen en geautomatiseerde feedback kan helpen bij de ontwikkeling.
 • Eenvoudige toegang tot de juiste inhoud voor de juiste mensen kan helpen om het leerproces in de juiste context te plaatsen en gesprekken en samenwerking kunnen mensen helpen om snel samen te komen om problemen op te lossen en doelen te bereiken. Feedback geven en mensen op een bewuste manier belonen, afgestemd op de situatie, kan helpen om hen te motiveren om te leren en hun kennis effectief toe te passen.

AI skills and competences for teachers

In deze blogpost gaat ‘good old’ Graham Attwell in op twee ontwerpkaders voor competenties van UNESCO, een voor AI voor studenten en een voor AI voor docenten. Graham gaat met name in op de comptenetntie voor docenten. Hij neemt in deze bijdrage een tabel over van UNESCO waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen zes aspecten rond AI (zoals ethische aspecten en AI en didactiek) en begrijpen, toepassen en creëren. Graham is zelf in het kader van een EU-project ook bezig met het identificeren van AI-competenties voor docenten en trainers. Hij ziet veel overlap met het UNESCO-initiatief.

How to Tell Whether an AI Is Conscious (guest post)

Is er sprake van bewustzijn in AI-systemen? Deze vraag onderzoeken Jonathan Simon en Robert Long. Ze onderscheiden bewustzijn van algemene intelligentie en morele positie en gaan in op drie aannames: computationeel functionalisme, het vertrouwen op neurowetenschappelijke theorieën en een ’theory-heavy’ methodologie. Ze identificeren in hun onderzoek vijf veelbelovende theorieën van bewustzijn en ontwikkelen indicatoren voor elk om het bewustzijn van een AI-systeem te beoordelen. Hun analyse van bestaande AI-systemen, waaronder grote taalmodellen zoals ChatGPT, suggereert dat geen enkel huidig systeem aan alle indicatoren voldoet. Simon en Long onderstrepen dat, hoewel ze de ethische implicaties erkennen, hun onderzoek zich richt op classificatie in plaats van techniek. Het onderzoeksteam hoopt bij te dragen aan genuanceerdere discussies over kunstmatig bewustzijn en de morele overwegingen ervan.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

 1. RTL Nieuws: ChatGPT in Onderwijs
 2. Ennu Online: Blended Leren met AI ChatGPT
 3. Business Insider: ChatGPT in de Klas
 4. Reuters: AI Art Copyright Ruling
 5. ZDNet: AI’s Multi-View Wave
 6. The Guardian on OpenAI Content
 7. EDUCAUSE Review: Generative AI in Higher Education
 8. CIO: Generative AI in Software Development
 9. Forbes: AI Research Lab Funding
 10. Microsoft on Copilot Copyright Commitment
 11. Tech Review: Large Language Models Aren’t People
 12. Futurism: AI CEO Warns of AI Bubble
 13. Wat is Kunstmatige Intelligentie?
 14. AI Adoption Lags in Higher Education
 15. AI-Based Learning Changing Higher Education
 16. AI and the End of Education
 17. AI Chatbots for College Applications
 18. Students & AI in Education
 19. How to Use GPT-4
 20. People’s Concerns About Artificial Intelligence
 21. Course Hero’s Graduation Time
 22. Fooling ChatGPT Detectors
 23. Estée Lauder and AI/AR for Cosmetics
 24. AI’s Impact on Publishers
 25. Turnitin AI Detection and ChatGPT in Student Work
 26. Students, Faculty, and Generative AI
 27. Het brein van ChatGPT: hoe AI-modellen context ‘leren begrijpen’
 28. Education & Training Will Dictate the Future & Impact of AI
 29. How close are we to AI that surpasses human intelligence?
 30. Useful applications of AI in higher education
 31. Google AI tool Genesis can write news articles
 32. To Watermark AI, It Needs Its Own Alphabet
 33. Harvard professors grades ChatGPT’s essays. It got A’s and B’s
 34. Prompt Engineering: The Art of getting Genie Out of Algorithm
 35. AI-generated influencer has more than 100K fans
 36. OpenAI quietly shuts down its AI detection tool
 37. Major generative AI players create Frontier Model Forum
 38. AI And Learning & Development Benefits, Risks, and Rewards
 39. Why AI’s flaws won’t slow its adoption
 40. How China Is Using Artificial Intelligence in Classrooms
 41. The Potential Impact of AI on Edtech
 42. Large Language Models
 43. What Isaac Asimov’s Robbie Teaches About AI
 44. ChatGPT plug-ins are not (yet) worth paying for
 45. Can AI Pass College Exams?
 46. GPT-4 Can Pass Freshman Year at Harvard
 47. AI vs Human reasoning: GPT-3 matches college undergraduates
 48. Security Flaws in Widely-Used Chatbots
 49. Ask Jesus: chatbot willing to take on questions of all kinds
 50. Why AI Is the Nemesis of Truth Itself
 51. How AI May Be Used to Create Custom Disinformation
 52. A New Attack Impacts ChatGPT
 53. Measuring Reading Comprehension Is Hard. Can AI Help?
 54. The rise of AI phone scams
 55. Is the Rise of AI Changing the Value of Higher Education?
 56. ChatGPT killed my discussion boards and prompted new prompts
 57. AI Is Getting Better at Creating Educational Content
 58. Addressing the Possibility of AI-Driven Cheating, Part 1
 59. Addressing the Possibility of AI-Driven Cheating, Part 2
 60. Rethinking assessment for the AI era
 61. Generative AI and the future of work in America
 62. Experts on five ways AI will change work
 63. ChatGPT Can Make Your Life Easier
 64. How AI Is Being Used to ‘Turbocharge’ Scams
 65. Using ChatGPT for Academic Writing
 66. Americans and AI’s Impact on Humanity
 67. OpenAI Launches ChatGPT for Businesses
 68. AI en Juridische Rechten
 69. Gebruik van ChatGPT in Teksten
 70. Creativiteit en Chatbots
 71. Streamlining with ChatGPT Plugins
 72. Inzicht in Generatieve AI
 73. ChatGPT Detection Tools for Teachers
 74. AI, ChatGPT, and College Policies
 75. Bias in GPT Detectors for Non-Native English Writers
 76. Critical Thinking about AI
 77. Project-Based Learning with AI
 78. Generative AI in Software Development
 79. AI Research Lab Investment
 80. Chat with Your Documents Using AI
 81. Teaching Generative AI Art Creation
 82. Teachers and the Impacts of AI
 83. Post-Industrial Economy and AI
 84. Educators Responding to ChatGPT

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

The post Achtentwintigste bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: