Nederlandse e-Learning Awards 2012

award
De inschrijving voor de Nederlandse e-learning awards 2012 is geopend.
(Update maart: de inschrijving is inmiddels gesloten.)

Voor de komende editie heeft de vakjury drie categorieën vastgesteld waarvoor awards uitgereikt zullen worden.

We verwelkomen graag inschrijvingen
 • van organisaties/personen (profit, non-profit, overheid en onderwijs) die e-learning implementeren
 • van organisaties/personen die e-learning producten ontwikkelen.  
Verder geldt als uitgangspunt dat de projecten en/of producten zijn ontwikkeld voor doelgroepen in Nederland/Vlaanderen.

Award I: Best practice e-learning


Met deze ‘best practice’ award willen we het project/product belonen dat een uitmuntend voorbeeld is in de sector en dat scoort op alle volgende criteria:
 • Een kwalitatief goed didactisch en consistent uitgevoerd leerconcept dat aansluit bij de leervraag of probleemstelling en doelgroep.
  De vakjury beoordeelt in hoeverre het product/project (een) passende leervorm(en) heeft gekozen bij de onderliggende leervraag en/of probleemstelling en bij de doelgroep. De jury verwacht bij de inzending een toelichting op de leervraag en/of probleemstelling en doelgroep en een argumentatie voor het gekozen leerconcept als oplossing
 • Passend gebruik van technologie om het leerconcept te ondersteunen.
  De vakjury beoordeelt dit op basis van de eigen ervaring van het product en de toelichting van de inzender waarom keuzes gemaakt zij voor bepaalde technologie.
  Let op: bij blended leeroplossingen wordt het geheel beoordeeld, en wil de vakjury ook een indruk kunnen krijgen van het gehele leerconcept.
 • Een verzorgd(e) oplossing/product met een prettige gebruikerservaring.
  De vakjury beoordeelt dit op basis van eigen ervaring en kijkt hierbij naar usability en verzorgdheid.

 • Een zorgvuldige implementatie met aantoonbare acceptatie door gebruikers.
  De vakjury beoordeelt dit op basis een beschrijving van de implementatieaanpak en getuigenissen van gebruikers (waar mogelijk verifieerbaar door de jury bij de eindgebruikers).

 • Aantoonbaar resultaat en impact, d.w.z. dat het product een bijdrage heeft geleverd aan de performance verbetering van de (mensen in de) organisatie of competentieontwikkeling van leerlingen/cursist.
  De vakjury beoordeelt dit op basis van evaluatiegegevens, waarbij het aannemelijk wordt gemaakt dat er sprake is van performance verbetering en/of competentieontwikkeling. Nadrukkelijk vraagt de jury hier dus naar resultaat (en niet naar gebruik).

 • De jury houdt rekening met de prijs/kwaliteitverhouding bij de beoordeling van inzendingen.
  De vakjury weegt bij de beoordeling de omvang van het budget mee. Bij de inzending moet een opgave verstrekt worden van investering in geld/uren.

Award II: Innovatieve e-Learning

Er zijn tal van technische mogelijkheden, nieuw of al wat langer bestaand, die hun toepassing vinden in de ondersteuning van leerprocesssen. Denk aan gebruik van video, mobile, i-pad en serious gaming, 3D, maar ook recentere ontwikkelingen als gesture based computing, augmented reality of location based computing. In de categorie ‘innovatieve e-learning’ zoeken we naar inspirerende projecten of toepassingen die op een vernieuwende manier technologie gebruiken en/of nieuwe technologie inzetten om leerprocessen te ondersteunen. De jury zal de volgende criteria hanteren bij de beoordeling:
 • Het innovatieve gebruik van (nieuwe) technologie
  De vakjury beoordeelt de inzending op de mate waarin er bij het leerconcept op een vernieuwende manier gemaakt wordt van (nieuwe) technologie. Innovativiteit wordt beoordeelt ten opzichte van bestaande producten/oplossingen in de markt.

 • Het gebruik van innovatieve technologie sluit aan bij het leerconcept en de achterliggende vraag of probleemstelling.
  De vakjury beoordeelt in hoeverre de innovatieve technologie passend is bij de leervorm(en) én bij de onderliggende vraag en/of probleemstelling. De jury verwacht bij de inzending een toelichting waarin duidelijk wordt wat de relatie tussen doel, inhoud/leerconcept en technologie is.

 • De mate waarin het project/product inspirerend en verrassend is
  De vakjury zoekt naar de ‘WOW!’ ervaring vanuit zowel didactisch als leertechnologieperspectief.  De inzending moet een inspirerend of verrassend voorbeeld zijn voor de sector.

 • Aannemelijkheid van resultaat en impact
  Het project/product hoeft nog geen aantoonbare resultaten te hebben geboekt, maar dit moet wel aannemelijk kunnen worden gemaakt. Waarbij ‘resultaat’ wordt gezien als effectief bijdragend aan performance verbetering of competentieontwikkeling. De vakjury verwacht bij de inzending een argumentatie waarin de verwachtingen onderbouwd worden.

Award III: Jong e-Learning Talent

In de categorie jong e-learning talent zoeken we (net afgestudeerde) studenten, promovendi of jonge start-ups (bedrijven jonger dan 2 jaar) die op het gebied van e-learning iets bijzonders hebben gedaan in de afgelopen 2 jaar. Hiermee krijg je als jong talent de kans om jezelf in de picture te zetten en kun je je kennis en ideeën met een groter publiek delen.
Voor alle inzendingen in deze categorie geldt

 • Het project/onderzoek/product is in de afgelopen 2 jaar uitgevoerd/ontwikkeld.
 • Het project/onderzoek/product gaat over het gebruik van interactieve media ten behoeve van leren.
De jury zal de volgende criteria hanteren bij de beoordeling:
 • De relatie tussen doel en middel
  De vakjury beoordeelt of de ontwikkelde/ingezette middelen passend zijn bij de (leer)doelen van het project/onderzoek/product.
 • Creativiteit en innovativiteit
  De vakjury beoordeelt het project/onderzoek/product op creativiteit (=origineel én goed passend bij probleem) en innovativiteit (gerealiseerde vernieuwing).
 • Gedegenheid van onderzoek (studenten/promovendi) of business plan (start-ups)
  De vakjury beoordeelt de onderzoeksaanpak of het business plan op gedegenheid.
 • Aannemelijkheid van praktische toepasbaarheid en van resultaat
  Het project/product hoeft nog geen aantoonbare toepasbaarheid/resultaten te hebben geboekt, maar dit moet wel aannemelijk kunnen worden gemaakt. Waarbij ‘resultaat’ wordt gezien als effectief bijdragend aan performance verbetering of competentieontwikkeling. De vakjury verwacht bij de inzending een argumentatie waarin de verwachtingen onderbouwd worden.
 • Presentatie
  De vakjury beoordeelt de inzending op hoe verzorgd deze er uit ziet en bij de (pitch) presentatie wordt beoordeeld op overtuigingskracht

Specifieke zaken bij inzending voor de Jong e-Learning talent Award
 • Voeg bij de inzending voor de vakjury (sluiting 16 januari 18:00 uur) een kort filmpje toe, zodat de jury je presentatievaardigheden kan beoordelen.
 • De genomineerden voor deze award kunnen tussen 5 maart en 3 april een mediacampagne voeren om ook publieksstemmen te winnen.
 • De genomineerden ronden hun mediacampagne af op 3 april op het e-learning event op de Plaza.
 • De winnaar van deze award wordt 50% bepaald door publieksstemmen en 50% door de vakjury.

 

Procedure voor inzending 2012

De beoordeling van inzendingen voor de Best Practice Award en de Innovatieve Award vindt plaats door de vakjury. De vakjury zal in eerste instantie alle inzendingen beoordelen op basis van toegezonden informatie en de ervaring die zij heeft bij de toegang tot de e-learning oplossing en andere leercomponenten. Per categorie zullen 3 projecten/producten genomineerd worden. Deze genomineerden zullen vervolgens uitgenodigd worden voor een pitch presentatie aan de vakjury, waarna de winnaar wordt bepaald.

De uitreiking van de awards  zal plaatsvinden op de eerste dag van het e-Learning event 2012  op de Plaza (3 april 2012, in 1931 Congrescentrum Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch  #ELE12).

Wat verwachten we bij inzending?

 • U geeft aan voor welke award u inschrijft. De vakjury behoudt zich het recht voor om een inzending over te plaatsen naar een andere categorie, als zij van mening is dat deze daar beter tot zijn recht komt.
 • NAW gegevens indiener(s) (naam, contactgegevens, organisatie, functie).
 • Een aansprekende presentatie/beschrijving waarin u toelicht waarom uw project/product in aanmerking dient te komen voor de betreffende award, en op welke manier u voldoet aan de gestelde beoordelingscriteria (met onderbouwing)
 • Achtergrondinformatie over organisatie, project/product, doelstelling, investering e.d.
 • Toegang voor de vakjury tot de e-learning oplossing en mogelijke andere relevante leercomponenten.
 • Bij de Jong e-Learning Talent award stuur je tevens een kort filmpje mee op basis waarvan de vakjury je presentatievaardigheden kan beoordelen.

Hoe en waar levert u uw inzending in?

Het (elektronische) format waarin de inzendingen worden ingestuurd is vrij te kiezen. Inzendingen ontvangen we graag per e-mail op award@e-learning.nl
De inzendingstermijn sluit op maandag 16 januari om 18:00 uur.

Tijdlijnen:
16 januari 2012 - 18:00 uur  --- Sluitingsdag en -tijd voor inzendingen
5 maart 2012 --- Bekendmaking van genomineerden door vakjury
tussen 12-23 maart 2012 --- Pitch presentaties van genomineerden aan vakjury
3 april 2012  --- Uitreiking van de awards op het e-learning event

Heeft u nog vragen?

Ook dan kunt u deze stellen via award@e-learning.nl
De jury behandelt alle informatie vertrouwelijk.

Waarom meedingen naar de e-learning Awards?

 • Als winnaar mag u een jaar lang deze eervolle vermelding dragen en krijgt u een half jaar lang volop aandacht op e-learning.nl.
 • Uw organisatie krijgt publiciteit in de (vak)pers.
 • Het geeft u de kans uw organisatie landelijk te profileren.
 • Als uw inzending genomineerd wordt dan mag u met één persoon gratis dag de eerste dag van het E-learning Congres bijwonen.
 • Elke inzender krijgt voor twee personen 20% korting op de eerste dag van het E-learning Congres.

 

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.